03 de novembre 2011

ANY 1890.- PRIMER TELÈFON INSTAL.LAT A MONTCADA?

Va ser iniciativa del Senyor Josep Vilaseca , industrial de l’hoteleria i estiuejant a Montcada .

Finançat per ell, va decidir el 29 de juny del 1890 al local de la seva propietat Cafè-Teatre Colon (ara conegut com l’ABI) instal.lar el primer telèfon que va funcionar al nostre poble .

La Xarxa telefònica no va arribar a Montcada i Reixac fins l’any 1891 . Era la línia que va unir Montcada amb Barcelona .

Recordem aquella noticia tal com es va publicar a diferents diaris de l’època :


Oficialment com a poble va ser l’Ajuntament el destinatari del primer telèfon que es va instal·lar a Montcada i Reixac i per tant li va tocar el numero 1 .


( Imatge de l'ABI anys 1930)

Però sembla que no va ser l’Ajuntament el que va tenir l’honor de disposar del primer telèfon al poble. Va ser el propietari del Cafè Teatre Colon (actualment conegut com l’ABI). Era Josep Vilaseca, un il·lustre empresari del mon de l’hoteleria , propietari entre altres de l’ Hotel Colon a la Plaça de Catalunya de Barcelona, considerat en aquells temps com un dels més luxosos que existien a Europa . Aquest industrial va ser el que va construir a Montcada l’edifici del Cafè Teatre Colon a l’any 1886, aquest local oferia a les temporades d’estiu tot una variada oferta d’activitats lúdiques (teatre, concerts, balls, etc) que gaudien d’una gran acceptació entre la nombrosa colònia de famílies barcelonines que estiuejaven a Montcada i Reixac. L’Ajuntament va decidir donar-li el nom de Colon al carrer on es va ubicar el referit edifici.

L’home, va fer servir el seu poder d’influència ( que era molta en aquell temps ) a fi de poder instal·lar al seu local un aparell de telèfon que facilités a tots els estiuejants la possibilitat de contactar amb la Capital . Va ser un servei més que va oferir als seus clients , en certa manera una espècie de centraleta telefònica d’ús particular que anava a càrrec del Sr. Josep Bertran .
Recordem la noticia :
Com ho va fer en uns moments que no existia la línia del servei telefònic? … no tenim la resposta fidedigne, encara que probablement va disposar d’algun permís especial i pogués fer servir una línia secundaria connectada amb les instal·lacions telegràfiques que es feien servir a les estacions del ferrocarril . Li deuria ser fàcil instal·lar el cable que va des de l’estació de Montcada Centre al Cafè Colon .

Recordem que l'Estat no va monopolitzar el servei telefònic fins ben entrat el segle XX . Fins aleshores aquest servei es regia per concessions administratives que es van regular per un decret del Govern de Silvela de l’any 1884 , que deia : “ A pesar de la naturaleza estatal del servicio se autorizaba a particulares y ayuntamientos a tender redes, de manera subsidiaria o en líneas secundarias , siempre y cuando no existieran las del Estado, pero con la condición de unirlas a las redes estatales si se instalan algún dia, pasando entonces a la categoría de simples abonados. La cuota de abono anual oscilarà entre 600 a 1000 pesetas .”

JOSEP BACARDIT SANLLEHÍ.


Fonts documentals:
Diari Lo Catalanista de Sabadell (Hemeroteques ARCA - Revistes Antigues ) i hemeroteca de La Vanguardia.